Not: CharacterIX Mesleki Yönelim Testi, Üniversite kitapçığına göre çalışmaktadır.
Buradaki tanımlar, genel bilgi olarak verilmiştir. Dar alan çalışması için, kişisel ölçümlenen, test dikkate alınmalı ve bu konuda yorumlama becerisi olan rehberlerden destek alınmasını tavsiye ederiz.

Mizaç Tipleri ve Meslekler

Kişinin kendisine daha yakın bulduğu meslekle, kişilik özellikleri arasında bir ilişki var mıdır? Bazı insanların daha iyi yapabildiği veya yaparken zorlandığı meslekler var mıdır?

Bu sorulara muhatap olan hemen hemen herkes bunlara evet diyecektir. Çünkü her bir mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerinin yanında; o mesleki alan için gerekli olan bazı düşünsel, duygusal ve eylemsel özellikler de gerekmektedir.

Örneğin; bazı meslekler, yüksek derecede sosyal olabilmeyi, yenilikçi ve hızlı düşünmeyi gerektirir. Bazı meslekler ise; uzun süreli odaklanma, derinlikli ve estetik tarzda düşünmeyi gerektirir.

Yine bazı meslekler, kavramsal ve soyut düşünebilmeyi gerektirirken, bazı meslekler pratik ve işlevsel düşünmeyi gerektirir.

En geniş ölçüde meslek ve insan ilişkisini dört ana başlık altında değerlendirebiliriz.

• Mesleki yetkinlik

• Psikolojik uygunluk ve yeterlilik

• Sosyal statü ve ekonomik getiri konusunda uygunluk

• Ortam ve insanlar arası ilişkilerde uygunluk

Şimdi bunlara kısaca değinelim;

1. Mesleki yetkinlik: Herhangi bir meslek için gerekli olan; eğitim, bilgi, tecrübe ve beceri yeterliliğini ifade eder.

Gençler Neden Farklı?

2. Psikolojik uygunluk ve yeterlilik: Herhangi bir mesleğin gerektirdiği duygusal, düşünsel ve eylemsel yeterliliği ifade eder.

Hızlı veya sakin olmak, yenilikçi veya muhafazakâr düşünmek, esnek veya katı olmak, ekip çalışmasına veya bireysel çalışmaya eğilimli olmak, rutine veya değişime eğilimli olmak, hızlı karar verebilmek veya uzun uzun düşünerek karar vermeye eğilimli olmak; meslek tercihinde ve mesleki uyumda çok önemlidir. Yine; sosyalliğe eğilim düzeyi, ayrıntılara dikkat etmek veya etmemek, sevecen ve sıcakkanlı olma veya mesafeli ve resmi davranma gibi özellikler; kişinin seçeceği mesleğin nitelikleri ile örtüşmelidir.

3. Sosyal statü ve ekonomik getiri konusunda uygunluk: Herhangi bir mesleğin sahip olduğu toplumsal statü, imaj ve ekonomik getiri ile kişinin bu konulardaki beklentileri uyumlu olmalıdır.

4. Ortam ve insanlar arası ilişkilerde uygunluk: Kişinin, bir mesleği icra ettiği ortamın ve birlikte çalıştığı insanlardan beklediği tutum ve tavrın; kişinin mizaç ihtiyaçları ile uygunluğunu ifade eder.

Örneğin 2, 4 ve 6’lar; iş ortamındaki insanlarla karşılıklı güven atmosferinde samimi ve sıcak bir ilişki ararlar. 5 ve 9’lar ise çok samimi ve yakın ilişkiden kaçınırlar. 7 ve 8’ler için açık ofis ortamı, 5’ler

İçin yalnız çalışabilecekleri ortamlar daha çok tercih edilir.

Özetle; kişinin bir mesleği tercih etmesinde ve başarılı olmasında, bu dört faktör ağırlıkları oranında dikkate alınmalıdır.

Mizaç ve Mesleki Yönelim

İnsanlar genellikle meslek seçimi konusunda eğitime odaklanmaktadırlar. Ancak bir mesleğin gerektirdiği eğitimi almak, kişiye o

Mesleği yapabilme yeterliliği kazandırabiliyor olsa da; kişinin o mesleği psikolojik açıdan yapabilmesi ve yaptığı işten tatmin olması mizacının imkân, beklenti ve ihtiyaçlarına bağlı olarak şekillenir. Çünkü meslek konusunda kişinin yönelim, tatmin ve başarısını etkileyen en önemli faktör; mizaç yapısının taşıdığı doğal yetkinlik, arayış, ihtiyaç, kısıtlılık ve risklerdir.

Her Mizaç Tipi, Her Mesleği Yapabilir Mi?

Evet. Bazı istisnalar dışında her mizaç her mesleği yapabilir. Ama her mesleği aynı kolaylıkta yapamaz ve her meslekten aynı mutluluk ve tatmini alamaz. Bu anlamda kişinin yapmakta zorlanabileceği ve yaparken mutsuz olabileceği meslekler vardır.(Özel yetenek gerektiren meslekler konumuzun tamamen dışındadır; ses sanatçılığı, ressamlık gibi). Çünkü bazı mesleklerin gerektirdiği psikolojik özellikler; bazı mizaç tiplerinde güçlü şekilde bulunurken, bazı mizaç tiplerinde daha zayıf ölçüde bulunur. Her bir mesleğin gerektirdiği psikolojik yetkinlikler, her bir mizaç tipinde farklı ölçüde bulunur. Örneğin; sakin, sabırlı, esnek ve uzlaşmacı olmak konusunda 9’lar en avantajlı mizaç iken; 8, 7 ve 3’ler dezavantajlıdırlar. Büyük risk içeren kararlar alma ve inisiyatif kullanma, hızlı hareket etme, gerektiğinde çatışabilme açısından 8’ler avantajlıdır. Buna karşın bu özellikler açısından 9, 6 ve 5’ler dezavantajlıdırlar.

Mesele; rahatça iletişim kurma kabiliyeti, yüksek ikna becerisi, esneklik ve sosyallik gerektiren satış-pazarlama alanı: 2, 7, 3 mizaçlarının doğal olarak yatkın oldukları bir meslek alanıdır. Buna karşın 5 ve 9 bu alanda zorlanabilir. Dolayısıyla her bir mizaç tipi; bazı meslekleri doğal bir kolaylıkla yapabilirken; bazı meslekleri ancak üstün bir çaba sonucunda yapabilir, bazılarını ise ne kadar çaba gösterse de yapmakta çok zorlanır.

Mizaç Yapısı İnsanı Mesleki Olarak Kısıtlar Mı?

Hayır, mutlak olarak kısıtlamaz. Ancak herhangi bir mesleği yapmakta yaşanacak zorluk ve kolaylık ile psikolojik tatminin derecesi, mizaç yapılarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle kişinin mizaç tipindeki doğal yetenekler ile kısıtlılık ve riskleri; söz konusu mesleğin gereklilikleri ile kıyaslanarak mesleki yönelim ve tercih yapılmalıdır.

Şu unutulmamalıdır ki; aynı mizaç yapısındaki tüm kişileri genellememek gerektiği gibi meslekleri de genellememek gerekir. Örneğin tıp mesleğinin içinde cildiye, radyoloji, patoloji, estetik cerrahi, acil cerrahi, dâhiliye, çocuk gibi birçok alan vardır. Acil cerrahinin gerektirdiği psikolojik donanım ile radyolojinin gerektirdiği özellikler birbirinden çok farklıdır. Veya kimya mühendisliği ile makina mühendisliğinin gerektirdiği özellikler bir değildir. Anaokulu ve ilkokul öğretmenliği ile fizik öğretmenliğinin gerektirdiği psikolojik donanım birbirinden farklıdır.

Dolayısıyla mesleklerin, mizaçlarla uyum ve yatkınlık ilişkisi değerlendirilirken, hem kişiler hem de meslekler ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Kişinin ana mizacının yanında; kanat etkisi, kişisel gelişim süreci, psikolojik sağlık seviyesi, zekâ, bedensel faktörler, kültür, inanç ve sosyal öğrenme ile kazanılan değerler de dikkate alınmalıdır.

Kişinin mesleki yatkınlığı değerlendirilirken hem ana mizaç hem de kanat mizacı mutlaka birlikte dikkate alınmalıdır. Örneğin; 9 mizacında olup kanadı 1 olan bir kişi; hem 9’un hem de kısmen 1’in

özelliklerini taşıdığından mesleki yönelim alanlarını değerlendirirken iki mizacın da yatkın olduğu alanlar dikkate alınmalıdır.

Aşağıdaki değerlendirmeler; mizaç tipleri ve mesleki tercihler konusunda bir fikir ve bakış açısı kazandırmak amacıyla yapılmıştır. Doğaldır ki; bir kişinin mesleki tercihi sadece mizacı ölçü alınarak yapılmamalıdır. Mizacın yanında; zekâ, bedensel kabiliyetler, özel yetenekler, eğitim durumu, para ve statü gibi beklentiler, psikolojik denge ve sosyal şartlar da dikkate alınmalıdır. Aşağıda bazı mizaçlara

Uygun bazı mesleklere yer verilmiştir. Ancak o mizacın yatkın olduğu meslekler sadece bunlardan ibaret değildir.

Unutulmamalıdır ki; meslek seçimi ve kişilik konusu; çok farklı ölçütlerin birlikte ele alınmasını gerektiren müstakil bir kitap konusudur. Biz burada az da olsa bir fikir vermeye çalıştık.

Birler

Uygun meslek ve ortamlar: Birler; genellikle istikrarlı, tutarlı ve iyi yapılandırılmış, düzenli ve fiziksel şartları uygun ortamlarda daha verimli olurlar. Böyle olmayan ortamları düzeltmeye çalışırlar, eğer düzeltemezlerse bırakırlar. Sistem bütünlüğü ve ayrıntıların önemli olduğu alanlarda başarılıdırlar. Neyin doğru ve neyin yanlış olduğunun net olarak belli olduğu, aynı zamanda da bunların hayatın gerçekliğine ve adalete uygun olduğu ortamlar ararlar.

Gerek ofis işlerinde, gerek araştırma birimlerinde gerekse üretim alanlarında başarılı olabilecek mizaç özelliklerine sahiptirler. İşlerinde sorumluluk ve görev bilinci yüksektir. Buna karşın kuralsız, adam kayırmanın ve haksız terfilerin işlediği, objektif ve mantıklı kuralların göz ardı edildiği alanlarda uzun süre çalışamazlar. Net kuralları olan, gelişim fırsatı verilen, düzenli bir hiyerarşi ve yetenekli, tutarlı, ciddi iş arkadaşları bulabilecekleri mesleklerde daha başarılı olurlar.

Özetle;

- Bir organizasyonun en iyi şekilde çalışıp amacına ulaşması istikametinde; onu yönetmesine, kontrol etmesine ve mükemmelleştirmesine olanak sağlayan işler,

- Uzun vadeli planlama, hataları giderme, yöntem ve strateji belirlemesine olanak tanıyan işler,

- Kendilerinin ve iş arkadaşlarının kesin kural ve ilkelere göre çalışmasının organize edildiği ortam ve işler,

- Var olan sorunların görülüp giderildiği ve kendilerinin bu konuda fikirlerinin değerlendirildiği işler,

- Uzmanlaşmasına olanak tanıyan, kendisini geliştirebileceği ve ilerleme sağlayabileceği işler,

- Çalışmalarının objektif şekilde değerlendirildiği, insanların performanslarına göre takdir edildiği işler,

- Uzmanlıklarına ve tecrübelerine saygı duyulabileceği kişilerle çalışabileceği işler,

- Hedef ve ideallerine ulaşmasına olanak tanıyan ve destekleyen ortam ve işler,

- Standartların, kuralların açık ve net olduğu ve herkese eşitçe uygulandığı ortam ve işler.

İkiler

Uygun meslekler ve ortamlar; İnsanlarla iletişim içinde olabileceği, insan ilişkilerinin önemli oranda rol oynadığı, insanların sorunlarını çözüp mutlu edebildiği çalışma alanlarında daha başarılı olurlar. Organizasyon ve insanları bir araya getirmenin önemli olduğu iş alanlarında daha verimli olur. Hizmet sektöründe, personel yönetimi, halkla ilişkiler, insan kaynakları alanlarında çok başarılı olabilir.

Özetle;

- İş arkadaşları ve diğer muhataplarıyla sıcak ve destekleyici ilişkiler kurulmasına ve bu ilişkilerinin devamına olanak sağlayan işler,

- Gayret ve fikirlerinin dinlenip dikkate alındığı ve gayretlerinin sonucunu görmesine olanak sağlayan işler

- Beklentilerin net olduğu, çabanın takdir edildiği ve gelişiminin desteklendiği işler,

- Kendisini destekleyen ve önemseyen bir ekibin parçası olduğunu hissettiği işler,

- Sorunların çözümü için zaman tanıyan ve bu çözümleri destekleyici ve arzulu insanlarla paylaşmasına olanak tanıyan işler,

- Organizasyon yeteneğini ortaya koyabileceği, sorumluluk verilip bu süreçte desteklendiğini hissettiği işler,

- “Önce iş değil önce insan’’ felsefesinin olduğu işler,

- Kişilerarası gerginlik ve rekabetin olmadığı, kişilerin birbirini desteklediği ve sorunların paylaşıldığı ortam ve işler,

- İnsanlara faydalı olunduğunun hissedildiği, insan odaklı işler.

Uygun mesleklerden bazıları;

Öğretmenlik (özellikle ana ve ilköğretim), Moda tasarımcısı, Satış ve pazarlama, Sağlık personeli, Tıp, Sosyal organizatörlük, Müşteri temsilciliği, Halkla ilişkiler, Yönetici asistanlığı, Psikolog, Rehberlik ve koçluk, Host- hosteslik, Spikerlik, Ses ve sahne sanatçısı, Hemşirelik, Sosyal yardım çalışanı, Edebiyat- Yazarlık, Gazeteci, Televizyon ve radyo programcılığı, Diyetisyen ve beslenme uzmanı, Konuşma terapisti, Kuaför, kozmetik bakım uzmanı, Etkinlik organizatörü.

Neleri yapmakta zorlanır;

Vergi denetçisi, Müfettişlik, Borç tahsil görevlisi, Gardiyan, Politika, Savcı, Silahlı kuvvetlerde ve emniyette çatışmacı birimler, Teorik bilimler.

Üçler

Uygun meslekler ve ortamlar; Zirveye yükselebilecekleri, kariyer imkânları açık, toplumsal değeri yüksek, hayranlık uyandıran ve saygı değer meslekler; üçlerin gözde mesleklerinin temel özellikleridir.

Terfi ve ilerleme potansiyeli olan, yüksek maaşlı, toplumda değer verilen bir meslek, üçlerin kendilerini iyi hissetmelerini sağlar. Hızlı sonuç aldıran, kişisel olarak öne çıkabileceği, pratiklik, ikna ve etkileme kabiliyeti gerektiren, stresle baş etmenin ve profesyonel davranmanın zorunlu olduğu, gereksiz rutinlerin ve kuralların olmadığı alanlarda daha verimli ve başarılı olabilirler.

Özetle;

- Pratik ve sonuç odaklı çalışmasına olanak tanınan işler,

- Sorunların abartılmadığı, eleştiri ve yargılayıcılığın en az olduğu, çözüme ve geleceğe dönük olunan ortam ve işler,

- Becerilerini ve sorun çözüp sonuca gitme yeteneğini göstermesine olanak tanınan işler,

- Daha etkin ve hızla sonuca giden sistemler oluşturma konusunda olanak sağlayan ortam ve işler,

- Rutinin ve ayrıntıların en az olduğu işler,

- Yüksek hedefler istikametinde aksiyon göstermeye açık olan, en başarılı olanın takdir edildiği ortam ve işler,

- Profesyonel becerilerini arttıran kişisel kabiliyet ve tecrübelerini geliştirmesini sağlayan işler,

- Alanında etkili, güçlü ve öne çıkmış kişilerle etkileşim içinde olabileceği işler,

- Önünün açık olduğu, performansına göre daha üstlere çıkmasına olanak sağlayan işler,

- Yeni proje ve hedefler oluşturmaya ve bunları gerçekleştirmeye olanak tanıyan işler.

Dörtler

Uygun meslekler ve ortamlar; Meslek ve iş konusunda Dört’ler çok seçici olma eğilimindedirler. Bireyselliklerine ve içsel kriterlerine çok odaklı olabildiğinden doğru kariyer seçiminde zorlanabilirler.

Kendi ideal ölçülerine mükemmel bir şekilde uyanların dışında bir çok iş/meslek alanında kusur bulabilirler. Esneklik taşıyan ve kişisel katkıya fırsat verilen, gereksiz kural ve genellemelerin olmadığı, insana ve hayata dokunan, anlamı olan, kendilerini ifade edebildikleri ve kişisel dokunuşlarını katabildikleri alanlarda daha başarılı olabilirler. Yaratıcılığa ve özgün/özgür tasarıma açık meslekler daha çok tercih edilir. Sanatsal ve estetik yanı olan, hayata ve bireye katkı sağlayan, insani sorunlara ve hayatın tıkanıklıklarına çözüm üretebilen, kültür ve sanatın, içinde olduğu alanlarda daha verimli ve mutlu olabilir.

Özetle;

- İnsanlara katkı sağlayacak, gelişmelerine yardım edecek işler,

- Değerine inandığı ve katkısından gurur duyacağı şeyler üretebileceği alanlar,

- Kişisel katkı ve vizyonunun önemsendiği, özgünlük ve estetiğin önemsendiği ve dikkate alındığı işler,

- Yaratıcılığını, hayal gücünü, görüş ve tercihlerini özgürce ortaya koyabildiği, kısacası kendisini ifade edebileceği işler,

- İnsanların yararına olan ‘’insana dokunan’’ işler,

- Fikirlerinin ciddiye alındığı, desteklendiği, huzurlu ve samimi ilişkilerin olduğu ortam ve işler,

- Gerginliğin olmadığı, içtenlik ve dostluğun yaşandığı, olabildiğince bağımsız olabileceği ancak gerektiğinde işbirliği yapabileceği ortam ve işler,

- Zamanını ve çalışma ortamını kendisinin düzenlemesine olanak tanıyan, çalışma sürecinin ve işlerin kendi kontrolüne verildiği ortam ve işler,

- Fikirlerini olgunlaştırmak ve geliştirmek için gerekli ve yeterli zamanın tanındığı ortam ve işler,

- Kişisel değer ve inançlarına saygı duyulduğu, baskı ve zorlamanın olmadığı işler.

Beşler

Uygun meslekler ve ortamlar; Bilgi ve uzmanlığa değer verilen, hiyerarşinin uzmanlık ölçütlerine göre oluştuğu, istikrarlı, düzenli olarak işleyen iş ortamları ve alanları daha idealdir. Bilimsel bakış açısı ve teknik uzmanlık gerektiren alanlarda başarılı olabilir. Problem çözme, araştırma ve raporlama, ayrıntılı çözümleme gerektiren alanlarda daha verimlidir. Akademik çalışmalar, teorik bilimler ve doğa araştırmalarına yatkındır. Sosyal statü ve değerden çok kendi merak ettikleri alanlarda çalışmaya eğilimlidirler. İnsan ilişkilerinin çok yoğun olduğu, istikrarsızlığa açık, pratik ve spontan olmanın gerekli olduğu ortam ve mesleklere pek yatkın değillerdir. Uzun süre dikkatli ve konsantre bir şekilde çalışabilirler.

Özetle;

- Var olan sistemi geliştirmek için sorunlara çözüm getirmesine olanak sağlanan işler,

- Mantıklı, akılcı ve düzenli çalışmaya olanak sağlayan işler,

- Uzmanlığa saygı duyulan, kuralların bilgi ve akıl ile belirlendiği ortam ve işler,

- Uzmanlıklarına ve tecrübelerine saygı duyduğu kişilerle çalışabildiği işler,

- Fikirlere saygı duyulan, yanlışlarda ısrar edilmeyen, insanların kişisel nedenlerle değil bilgi ve tecrübelerine göre değerlendirildiği işler,

- Bağımsız çalışabileceği ve uzman kişilerden destek alabileceği işler,

- Uzmanlık ve becerilerini geliştirebileceği, gelişime ve bilgiye değer verilen ortam ve işler,

- Kişisel ve sübjektif tercihlere göre değil nesnel ve akılcı olan standartlara göre çalışabileceği ortamlar,

- İşlerin tam ve standartlara uygun şekilde bitirilmesine olanak tanıyan ortam ve işler,

- Kendisini ve sistemi geliştirmesine olanak tanıyan işler,

- Bağımsız olmasına olanak tanıyan ve alanını kontrol etmesine engel olunmayan ortam ve işler,

- İş ve performansın objektif ve akılcı ölçütlerle değerlendirildiği işler.

Altılar

Uygun meslekler ve ortamlar; Görev kapsamı ve alanı belirli ve standart olan mesleklere daha yönelimlidir. Kural ve yönergelerin belirlenmiş olduğu, belirsizlik ve kişisel inisiyatif kullanma gereğinin en az olduğu alanlarda daha başarılı olurlar. Ayrıntıları takip etme, veri toplama, raporlama, kontrol, risk analizi ve sistem korumanın önemli olduğu alanlarda daha verimli olabilir.

Özetle;

- Standart prosedürleri, mantıklı ve objektif kuralları olan işler,

- Gereksiz ve tehlikeli riskler almasını, denenmemiş ve sınırları belli olmayan şeyler yapmasını gerektirmeyen işler,

- Standartların ve ölçülerin açık ve kesin olduğu işler,

- Hedef ve sürecin net olarak tanımlandığı, organizasyon şemasının ve görevlerin açık olduğu işler,

- Hataların olgunlukla düzeltildiği, insanların birbirine güvenip desteklediği ortam ve işler,

- İş tanımına göre herkesin objektif biçimde değerlendirildiği, katkılarının görülüp takdir edildiği işler,

- Kendisini geliştirebileceği ve bu süreçte yetkin ve donanımlı kişilerden destek alabileceği ortam ve işler.

Yediler

Uygun meslekler ve ortamlar; Sürekli sabit mekânda kalma zorunluluğu taşımayan, kural ve sınırlamaların en az olduğu, fiziksel hareket imkânının çok olduğu, hiyerarşik düzenin en az olduğu

İş ortamlarında daha verimli ve mutlu olur. Çalışma ortamında insanlarla etkileşebilme imkânı olması önemlidir. Kontrol ve baskının çok olduğu iş alanlarında çalışmakta zorlanabilir. Macera, heyecan ve

Uyarıcı unsurların olması tercih sebebidir.

Yeni ve orijinal fikir ve çözümlere açık olan, girişim ve deneyime açık, insanlarla etkileşim içinde olabildiği, çalışma saatleri konusunda esnek, tasarım ve yaratıcılığın önemli olduğu meslek dalları öncelikli tercih sebebidir. Ayrıntıların en az olduğu, monotonluk içermeyen, pratik beceri ve spontanlığın gerekli olduğu alanlarda daha verimli olabilir. Ürün geliştirme, yeni projeler üretme, girişimcilik ve gelecek merkezli düşünmenin önemli olduğu alanlarda daha verimli olur.

Özetle;

- İlhamlarıyla motive olarak, istediğinde değişik insanlarla çalışmasına olanak tanıyan işler,

- İnsanları etkileyecek ve cezb edecek yeni fikirler, ürünler ve çözümler üretebilmesine olanak sağlayan işler,

- Etki uyandıran, farklı ve yeni şeyler üretebileceği işler,

- Sonucu görebileceği ve kendisinin katkısının fark edilip takdir edileceği işler,

- Sıkıcı olmayan, rutin ayrıntılara mecbur kalmayacağı işler,

- Kendi tercihlerine duyarlı olunan, kendi temposuyla çalışabileceği, minimum ölçüde kuralların olduğu, özgürce çalışma ortamı sağlayan işler,

- Yeni insanlarla tanışmasına, yeni yetenekler kazanmasına ve merakını tatmine olanak sağlayan işler,

- Farklı yönelim ve fırsatlara açık olan işler,

- Farklılıklara saygı duyulduğu ve özgürlüğün desteklendiği ortam ve işler,

- Kişisel hayal ve ilhamlarının peşinden koşabileceği, hayal ettiklerinin denenmesine olanak sağlayan işler,

- Şevk ve gayrete getirildiği, hayal ve tasavvurlarının dinlendiği ve takdir edildiği işler.

Sekizler

Uygun Ortam ve Meslekler; Olabildiğince özgürce hareket edebilecekleri, bağımsız olabilecekleri iş ve meslek alanlarını tercih ederler. Emir altında çalışmakta zorlanırlar. Liderlik yapmaya yetenekli olup bu yeteneğini ortaya koyabileceği alanlarda başarılı olur. Karar ve inisiyatifin ellerinde olduğu risk almayı gerektiren mesleklerde daha verimli olabilirler. Otorite ve hiyerarşinin en az olduğu, kendini geliştirme ve yükselme imkânlarının açık bulunduğu alanlar daha çekicidir. Fiziksel ve psikolojik dayanıklılığın gerekli olduğu, rekabet ve mücadele içeren alanlarda daha verimli olabilir. Uygulamaya dönük ve hızlı sonuç alınan alanlarda daha başarılı olabilir.

Özetle;

- Süreci ve çevresindekileri organize etmesine olanak sağlayan işler,

- Somut ve etkisini kısa sürede görebileceği işler,

- Gerçekçi elle tutulabilen, somut sonuçları ve pratik uygulaması olabilen işler,

- Üretken olabildiği, önünün açık olduğu, gerekli değişimleri yapabilmesine olanak tanınan işler,

- Bağımsız olabileceği, kontrol, baskı ve sınırlamaların en az olduğu ortam ve işler,

- İlişkilerin açık, net, dürüst olduğu ortamlar.

Dokuzlar

Uygun Meslek ve Ortamlar; İlk ve ortaokul dönemlerinde ne olacakları ve ne olmak istedikleri konusunda çok düşünmeyebilirler.

Tüm alan ve meslekler ona eşit yakınlık ve uzaklıkta görünebilir. Kendilerini yeterli ve yetkin gördükleri oranda herhangi bir alana daha çok yönelim duyarlar: Fiziksel ve psikolojik olarak rahat, rutin olan, yüksek stres ve gerilim unsurları taşımayan, bedensel aktivitenin daha önde olduğu, analitik ve ayrıntılı düşünmenin her zaman gerekmediği, risk ve tehlike içermeyen alanlara daha eğilimlidirler.

Özetle;

- Rekabetin değil birliktelik ve uyumun geçerli olduğu işler,

- Hata ve eksiklik durumlarında yapıcı uyarıların yapıldığı ve kişinin olumlu yönde desteklendiği ortam ve işler,

- Değişim ve riskin en az olduğu, sorumluluk sınırlarının belli olduğu işler,

- İnsanlar arası gerilim ve çatışmanın en az olduğu işler,

- Sürekli analizin pek gerekmediği, ayrıntıların az olduğu işler,

- Sistemin oturmuş olduğu, herkesin görevinin net sınırlarla belirlendiği işler.

Not: CharacterIX Mesleki Yönelim Testi, Üniversite kitapçığına göre çalışmaktadır.
Buradaki tanımlar, genel bilgi olarak verilmiştir. Dar alan çalışması için, kişisel ölçümlenen, test dikkate alınmalı ve bu konuda yorumlama becerisi olan rehberlerden destek alınmasını tavsiye ederiz.